Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 •  

  § 1

  Postanowienia wstępne

   

  wersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych

  1. Sklep internetowy zdrowykubek.com, dostępny pod adresem internetowym https://zdrowykubek.com/ , prowadzony jest przez OLIWER KSIĘŻYCKI CONSULTING, NIP: 7811997373, REGON: 383648069. Miejsce wykonywania działalności od adres do doręczeń: ul. Osiedle Kalinowe 1B/6 62‐090 Rokietnica

   

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

  internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

  odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje

   

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

  zawodową.

  2. Sprzedawca - OLIWER KSIĘŻYCKI CONSULTING

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

  internetowym https://zdrowykubek.com/

  6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

  włącznie.

  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

  lub Produktów ze Sprzedawcą.

  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

  Konta.

  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

  Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

  usług i umowę o dzieło.

  § 3

  Kontakt ze Sklepem

   

  1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@zdrowykubek.com

   

  2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 

   

  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  Rachunek do przelewów w PLN 
  36 1140 2004 0000 3302 7889 2998

  OLIWER KSIĘŻYCKI CONSULTING
  OS.OSIEDLE KALINOWE 1B M.6
  62-090 ROKIETNICA K. POZNANIA

  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

   

  5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 

  pon. – pt.: 11:00 – 16:00

   

  § 4

  Wymagania techniczne

   

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

  zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c. włączona obsługa plików cookies,,

  d. zainstalowany program FlashPlayer.

   

  § 5

  Informacje ogólne

   

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   

  2. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku. Dopuszcza się wyznaczenie dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

   

  3. Ze sklepu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

   

  4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

  podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

  Zamówienia bez zakładania Konta.

   

  5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Istnieje możliwość zmiany waluty w specjalnym oknie. 

   

  6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o

  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w

  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

   

  7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

  sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

  opisie Produktu.


   

  § 6

  Zakładanie Konta w Sklepie

   

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 

  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

  Formularzu rejestracji.

   

  § 7

  Zasady składania Zamówienia

   

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

  koszyka” (lub równoznaczny) ;

  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

  ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

   

  § 8

  Oferowane metody dostawy oraz płatności

   

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

  Produktu:

  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

  c. Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów (przedpłata)

  d. Odbiór osobisty 

   

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Płatność przy odbiorze

  b. Płatność za pobraniem

  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  d. Płatności elektroniczne

  e. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  3.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. .

  4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.


   

  5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

  znajdują się na stronie Sklepu.

   

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

   

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na drodze mailowej. Przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o zmianie statusu Zamówienia na status „w trakcie kompletowania”. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej informacji zawartej w  wiadomościach e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  3. Zdrowykubek.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie. 

  4. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

  zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia

  zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

  płatności przy odbiorze przesyłki.

  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, chyba że przy składaniu zamówienia ustalono inaczej.

  5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie

  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

  ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania

  Zamówienia.

  6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

  dostawy jest najdłuższy podany termin.

  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

  elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego

  Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

  zawarcia Umowy Sprzedaży,

  8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

  odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

  elektronicznej Klienta.

  9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego Świata

  10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty

  dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

  woli związania się Umową Sprzedaży.

  11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  12. W przypadku nieodebrania przez adresata przesyłki i odesłania jej do nadawcy możliwa jest ponowna wysyłka towaru po ponownym wpłaceniu kosztów przesyłki wraz z opłaceniem kosztów przesyłki zwrotnej.

   

  13. W przypadku zaginięcia przesyłki na poczcie wysyłamy przesyłkę ponownie.
  14. 

   

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

   

  1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą

  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy 

  - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

  5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

  Sprzedawca w ciągu 48h prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  8. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

  niezawartą.

  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia

  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, poniesione koszty płatności obejmujące:

  b.1. Koszty produktów wraz z kosztami przesyłki - w przypadku gdy Odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy sprzedającego (tj. gdy wysłano uszkodzony produkt, produkt nie był zgodny z opisem itp.). Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  b.2. Koszty zakupionych produktów (bez poniesionych kosztów wysyłki) – w sytuacji gdy Odstąpienie od Umowy nie następuje z winy Sprzedającego.

  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w formie przelewu na rachunek bankowy Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  d. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

  Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  f. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

  Regulaminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym poinformował

  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument

  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

  cech i funkcjonowania Produktu.

  9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

  odniesieniu do Umowy:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

  zindywidualizowanych potrzeb,

  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

  po dostarczeniu,

  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  11. Nie przyjmujemy zwrotów produktów, które znajdowały się w podróży dłużej, niż 7 dni oraz międzynarodowych przesyłek.

   

  § 11

  Reklamacja i gwarancja

   

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   2. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   3. Żądać usunięcia wady
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w informacjach kontaktowych.

  4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

  Regulaminie adresy Sprzedawcy.

   

   

  7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym

  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w

  związku z wadą towaru.

  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, chyba że za porozumieniem stron u6stalono inny termin, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

  podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

   

  § 12

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   

  § 13

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

   

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

  internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom do jakichkolwiek celów, w szczególności marketingowych. 

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

  przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

  internetowym.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

          §.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest OLIWER KSIĘŻYCKI CONSULTING, NIP: 7811997373, REGON: 383648069. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  7. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

    

   §2. Administrator Danych

    

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie, adres IP
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newsletter.
  3. Dane osobowe przetwarzane są: 
   a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

   w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,

  4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@zdrowykubek.com
  6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  11. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu.

          §3. Pliki cookies

  1. Witryna zdrowykubek.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

   Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
   Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy zdrowykubek.com w celu optymalizacji działań.
  3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
   http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

   

  § 14

  Postanowienia końcowe

   

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Produkty oferowane są dla ich wartości historycznej, etnograficznej i s a dostarczane bez wyrażonej lub domniemanej przydatności do określonego celu. Informacje przekazywane są przeznaczone wyłącznie do celów historycznych, naukowych i edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako zalecenie dla konkretnego zastosowania. Wykorzystanie i zastosowanie produktów jest w decyzji, odpowiedzialności i ryzyku klienta.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość cenzury, moderacji recenzji produktów oraz nie odpowiada za ich treść.

  5. Wszystkie Produkty sprzedawane na stronie są legalne.

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

  ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl